ประกันสุขภาพที่ไหนดี การวางแผนสุขภาพในอนาคต

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ในยุคนี้ ประกันสุขภาพ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยด้วยโรค หรือประสบอุบัติเหตุ ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นซึ่งหากคุณไม่มีการทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันสุขภาพ ชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ เอาไว้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาจจะเป็นปัญหาสำหรับคุณในอนาคตได้

ปัจจุบันคุณสามารถเลือกทำประกันสุขภาพได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวงเงินที่คุณสามารถเข้าถึงได้ และความคุ้มครองที่คุณต้องการ โดยความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญในการทำประกันสุขภาพ ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่ายาเมื่อต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน เมื่อมีอาการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ
 • ค่าแพทย์ที่ทำการตรวจรักษาในการรักษาพยาบาลประจำวันในกรณีผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
 • ค่าตรวจวินิจฉัยด้วยการเอ็กซเรย์ หรือรังสีวิทยา
 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัด
 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง, กลุ่มโรคหัวใจ, โรคร้ายแรงสำหรับเด็ก และกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เป็นต้น
 • ผลประโยชน์หรือค่าชดเชยในกรณีที่เสียชีวิต
 • ค่าชดเชยรายวันในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ผลประโยชน์หรือค่าชดเชยในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ

โดยความคุ้มครองที่กล่าวมาข้างต้นขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์และวงเงินประกันที่ผู้เอาประกันเลือกซื้อ

นอกจากการทำประกันสุขภาพที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ยังมีการทำประกันสุขภาพในลักษณะที่เป็นวางแผนทั้งเรื่องการคุ้มครองสุขภาพ รวมถึงเป็นการวางแผนทางการเงินได้ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

 • การทำประกันแบบจ่ายเงินสะสมภายใต้ระยะเวลาที่กรมธรรม์กำหนด ซึ่งจะมีการคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล และสุขภาพไปตลอดชีวิต อีกทั้งยังมีเงินปันผลให้กับผู้ที่ทำประกันอีกด้วย
 • การทำประกันซึ่งมีการนำเอาเงินประกันไปลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งนอกจากผู้ทำประกันจะได้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองเรื่องสุขภาพแล้ว ยังได้รับเงินปันผล และผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนไปในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นรูปแบบการทำประกันที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ด้วยรูปแบบที่หลากหลายของการทำประกันในปัจจุบันทำให้ผู้บริโภคมีสิทธิ ช่องทาง รวมถึงทางเลือกของการ ซื้อประกันสุขภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินของตัวเองได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ยังมีหลายคนที่มองข้ามและไม่เห็นความสำคัญของการทำประกันเพื่อสุขภาพเนื่องจากมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง แต่ความจริงแล้วการทำประกันไว้ ถือเป็นการวางแผนด้านสุขภาพและการวางแผนทางการเงินที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียว

Last modified: 6 September 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *