ชำระภาษี หน้าที่และเรื่องสำคัญที่คนไทยทุกคนจำเป็นต้องรู้

ชำระภาษี คนไทยต้องรู้

ระเทศ ๆ หนึ่ง จะสามารถคงอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็ต้องมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีจุดประสงค์ เป้าหมาย หรืออุดมการณ์ที่คล้ายคลึง หรือเหมือนกัน มารวมตัวกัน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นก็อาจเรียกได้ว่าเป็น “ประชาชน” อย่างเรา ๆ นี้นั้นเอง แต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของเงิน ๆ ทอง ๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ประชาชนจะต้องช่วยกันรักษา ดำรงเอาไว้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ ชำระภาษี เพราะเงินเหล่านี้นั้นแหละที่จะถูกนำไปใช้ปรับปรุงและทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างเรา ๆ ง่ายขึ้น เช่น การนำไปสร้างและซ่อมแซมถนน เพิ่มแสงไฟในถนนที่มืด เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นได้เลยว่า เรื่องของการชำระภาษีเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่ภาษีที่ต้องชำระ หลัก ๆ มีอะไรบ้าง ? ไปดูกัน


การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สามารถชำระได้หลากหลายช่องทาง เช่น

1. Counter Service ของธนาคารและจุดชำระเงินต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
2. Pay at post ของที่ทำการไปรษณีย์
3. Tele Banking ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
4. Phone Banking ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ


การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ชำระภาษี ภาษีต้องจ่ายที่คนไทยต้องรู้

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินต้องยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ ฝ่ายรายได้ของสำนักงานเขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ประเมินภาษีและแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบแล้ว ต้องชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
3. นำใบแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ ฝ่ายการคลัง


การชำระภาษีป้าย

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ผู้ชำระภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ณ ฝ่ายรายได้ของสำนักงานเขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ประเมินภาษีและแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบแล้ว ต้องชำระเงินค่าภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
3. นำใบแจ้งการประเมินภาษีป้าย มาชำระเงินค่าภาษีป้าย ณ ฝ่ายการคลัง


การชำระภาษีบำรุงท้องที่

ขั้นตอนการชำระเงิน

1.   ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ณ ฝ่ายรายได้ของสำนักงานเขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน (4 ปีครั้ง)
2.   เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ประเมินภาษีและแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบแล้ว ต้องชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน สำหรับปีต่อไปให้ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
3.   นำใบแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ มาชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ณ ฝ่ายการคลัง (สำหรับปีที่ไม่ใช่ปีประเมินภาษีให้ใช้ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย มาชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่)


ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ชำระภาษี ร้านตัดผม

 

โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีหลากหลายรูปแบบที่คุณจำเป็นจะต้องเสีย ได้แก่

 • ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
 • ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 • ใบอนุญาตสถานที่แต่งผม
 • ใบอนุญาตผู้รับจ้างแต่งผม
 • ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า
 • ใบอนุญาตตลาดเอกชน
ผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมต้องติดต่อที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลตรวจสอบคำนวณค่าธรรมเนียมและเขียนใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะต้องนำมายื่นพร้อมชำระเงินที่ฝ่ายการคลัง
 • ยื่นคำร้องทะเบียนพาณิชย์ (จดจัดตั้ง , จดเปลี่ยนแปลงรายการ , จดยกเลิก , ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ , คัดคำร้องสำเนาเอกสาร)
 • การทำพินัยกรรม
 • มูลนิธิ (ค่าคำร้อง , จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ )
 • สมาคม (ค่าจดทะเบียนสมาคม , ค่าตรวจสอบเอกสาร)
 • ค่าธรรมเนียมปิดประกาศจากสำนักงานที่ดิน

ผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมต้องติดต่อที่ฝ่ายปกครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบคำนวณค่าธรรมเนียมและเขียนใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะต้องนำมายื่นพร้อมชำระเงินที่ฝ่ายการคลัง

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.bangkok.go.th 

Last modified: 11 April 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *