กัลฟ์ ผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง เพิ่มสัดส่วนลงทุนในโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า กัลฟ์

กัลฟ์ เผยผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง เพิ่มสัดส่วนลงทุนในโรงไฟฟ้าเป็น 70% พร้อมเสนอขาย IPO ครั้งแรกที่ 40.0-45.0 บาทต่อหุ้น 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ นำโดยคุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 10,665 ล้านบาท เป็นเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,133.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท โดยมีทุนที่ออกชำระแล้วจำนวน 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,600 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชานชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 533.3 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กัลฟ์ ได้หารือกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง และได้เสนอข้อมูลกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนการพัฒนาธุรกิจ และผลการดำเนินงานบริษัทต่อนักลงทุนของสถาบันแล้ว พบว่า นักลงทุนมีความมั่นใจในวิสัยทัศน์ของคุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้บริหารและพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในธุรกิจไฟฟ้าที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีในอนาคต รวมถึงยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบพาณิชย์อีกหลายโครงการ ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่โดดเด่นและได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยจะเปิดเสนอขาย IPO ต่อประชาชนทั่วไปที่ราคา 40.0 – 45.0 บาท ต่อหุ้น

สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าของ Gulf บริษัทฯ นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IPD) จากเดิมที่บริษัทร่วมทุนกับ Mitsui ในสัดส่วน 51% เพิ่มเป็น 70%  สอดคล้องกับแผนการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพื่อหนุนการเติบโตของผลประกอบการในระยะยาว ซึ่งในขณะนี้ IPD กำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 5,300 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564-2567 นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,772.1 เมกะวัตต์ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอีกหลายโครงการ

ที่มาสำหรับการเพิ่มทุนของ Gulf ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ IPD ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 198,866,667 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท Mitsui ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 49% ได้สละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกันในสัญญาร่วมทุนของทั้ง 2 บริษัท จึงทำให้บริษัท Gulf สามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 51% เป็น 70% ได้ รวมถึงยังได้มีการติดต่อเจรจาในข้อกำหนดของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่บริษัทจะได้รับ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็น 75%

Last modified: 10 August 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *