การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามสัญญางานบริการที่ปรึกษาและก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล กัลฟ์ จะนะ กรีน

กัลฟ์ ร่วมลงนาม กฟผ

การดำเนินงานของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท กัลฟ์ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมผ่านรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยปัจจุบัน เราบริหารและพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง รวม 11,125.6 เมกะวัตต์

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือกัลฟ์ (Gulf) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทกัลฟ์)

งานลงนามสัญญา วันที่ 16 มีนาคม 2561

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกัลฟ์ จะนะ กรีน มีกำลังการผลิตสุทธิขนาด 20.622 เมกะวัตต์ ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับบริษัทฯ รวม 25 ปี เพื่อสนองตอบนโยบายภาครัฐบาลในการนำพลังงานชีวมวลมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ช่วยเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักของ กฟผ. อีกด้วย

นายศุภชัย ปิตะสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญางานบริการวิศวกรรมที่ปรึกษาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกัลฟ์ จะนะ กรีน กับบริษัทกัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด โดยคุณพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการบริษัทกัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ร่วมลงนาม โดยมี นายพงษ์พันธ์ กรวยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน – ปฏิบัติการ และนายจิรภัทร อาจละกะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรม บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม มีผู้บริหาร กฟผ. และผู้บริหารบริษัทกัลฟ์ฯ ร่วมพิธี ณ อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

Last modified: 12 August 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *