กัลฟ์ จับมือจุฬาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี นำ กัลฟ์ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

กัลฟ์ จับมือจุฬาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กัลฟ์ บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ นำโดย คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี (Sarath Ratanavadi) ได้ลงทุนในโครงการด้านพลังงานหลายโครงการในประเทศ พร้อมมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาสังคม ด้วยการร่วมมือกับชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่การดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือชุมชนด้วยการริเริ่มพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมถึงบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและหมู่บ้านในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า

ด้วยความตระหนักถึงการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนมาโดยตลอด โรงไฟฟ้า กัลฟ์ ยะลา กรีน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคใต้ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากสารอินทรีย์ ได้นำเอาผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งเกิดจากเถ้าการเผาชีวมวลที่ได้มาจากการเผ้าชี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไม้ยางหรือชีวมวลจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า แล้วนำเอามาผสมกับอินทรียวัตถุและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ผ่านการหมักประมาณ 2 เดือน จนได้ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพ ให้บริการกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ล่าสุด โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 ของกลุ่มบริษัท Gulf จึงได้นำเอาปุ๋ยหมักชีวภาพดังกล่าว  มอบให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าของศูนย์วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในโครงการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพดิน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของชุมชน ตามนโยบายของโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 ที่มีนโยบายชัดเจนในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่นอกจากจะผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังมีการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำการทดลองด้านการเกษตร การทำนาอินทรีย์ การร่วมฟื้นฟูแม้น้ำลำคลอง การส่งเสริมอาชีพชุมชน และโครงการป่าล้านกล้า ปลาล้านตัว เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่โรงไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากความร่วมมือในครั้งนี้ Gulf ยังได้ดำเนินการสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องในหลายกิจกรรม ได้แก่ สนับสนุนทีมฟุตบอลจามจุรี ยูไนเต็ด เพื่อก้าวสู่ทีมฟุตบอลมืออาชีพในวงการกีฬาและผลักดันให้เยาวชนไทยมีความสนใจในการเล่นกีฬา สนับสนุนเงินเพื่อปรับปรุงห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างศูนย์กลางแห่งความรู้ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และร่วมสนับสนุนการจัดงานจุฬาวิชาการครบ 100 ปี พร้อมออกบูธนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้และข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษาและสาธารณชนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำ

 

Last modified: 18 August 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *