พลังงานไฟฟ้า รายใหญ่ “กัลฟ์” จัดโครงการ “ปลูกข้าวลงนา ปลูกหญ้า (แฝก) ป้องดิน”

พลังงานไฟฟ้า กัลฟ์ จัดโครงการทำดี

พลังงานไฟฟ้า รายใหญ่ “กัลฟ์” จัดโครงการ “ปลูกข้าวลงนา ปลูกหญ้า (แฝก) ป้องดิน”

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทดำเนินโครงการ พลังงานไฟฟ้า ได้จัดโครงการ “ปลูกข้าวลงนา ปลูกหญ้า (แฝก) ป้องดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหนองแซง จังหวัดสระบุรี

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำพลังงาน ชีวมวล จัดโครงการ “ปลูกข้าวลงนา ปลูกหญ้า (แฝก) ป้องดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายธนญ ตันติสุนทร ผู้บริหารบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอหนองแซง เป็นประธานเปิดงาน

โดยในงานมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ผู้นำชุมชม นักเรียน และชุมชน ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากในการร่วมกิจกรรมต่างๆ อาธิ ทำนาโยน ปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) ปล่อยพันธุ์ปลาสร้างความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำ และปลูกหญ้าแฝกบริเวณแนวคันคลองเลียบถนนทุเรียน ห้วยบ่า ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหนองแซง จังหวัดสระบุรี

 

นายธนญ ตันติสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม “ปลูกข้าวลงนา ปลูกหญ้า (แฝก) ป้องดิน” เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โดยภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ ทำนาสาธิต ในแปลงนาสาธิตของโรงไฟฟ้าหนองแซง สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการเกษตร ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นส่งผลทั้งในมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยแนวทางเกษตรกึ่งอินทรีย์และผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผลิตและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

 

โดยการทำนาสาธิต ประเภทนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2561 เลือกใช้พันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ระหว่างข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง กับข้าวหอมมะลิ 105 ได้เป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติเด่น อุดมด้วยสารอาหาร นุ่ม กลิ่นหอม เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง

เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นำแนวทางไปเพิ่มรายได้และพัฒนาชีวิตของเกษตรกรต่อไป 2. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณคูคลองสาธารณะ เลียบถนนทุเรียน ห้วยบ่า เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และพัฒนาบำรุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณคูคลองในพื้นที่ให้สวยงาม 3. ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คูคลองสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศวิทยา

 

ทั้งนี้ กัลฟ์ เชื่อว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตพื้นฐานของผู้คนในสังคม สามารถ “เข้าถึง” และมีจุดเชื่อม ต่อการสร้างพลังดึงดูดให้เห็น “คุณค่า” ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จ ตามหลักคิด “พัฒนาธุรกิจขององค์กร ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ต่อไป” นายธนญกล่าว

 

ด้าน นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เผยว่า “รู้สึกชื่นชมยินดีกับโรงไฟฟ้าหนองแซง โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกลัฟ์ และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ที่ได้หลอมรวมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ทุกท่านจึงได้ร่วมใจถวายความจงรักภักดี จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน การจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรม ซึ่งล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหนองแซง และทราบว่าโรงไฟฟ้าหนองแซง ได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงนาสาธิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร รวมทั้งการปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ซึ่งมีความก้าวหน้าสอดคล้องกับความสนใจและมีจุดร่วมกัน จึงเป็นสิ่งที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ว่า ได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ภายใต้ความตระหนักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทั้งในปัจุบันและอนาคต สร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคมและชุมขนต่อไป”

 

สำหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ และแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 42 ไร่เศษ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเกษตกรในพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้าหนองแซง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ในมิติของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน การดำเนินงานในศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง “เกษตรทฤษฏีใหม่” การทำแปลงนาสาธิต และการปลูกต้นไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน

และเปิดโอกาสให้ประชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมกันเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม่” โดยจะเน้นการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปและครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อความสุขและความยั่งยืนให้แก่สังคมและชุมขนต่อไปในอนาคต

Last modified: 7 October 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *