พลังงานไฟฟ้า GULF – กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ขยายการลงทุน บุกโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในเวียดนาม

พลังงานไฟฟ้า กัลฟ์

จากข้อมูลของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้บริษัท GULF เข้าร่วมลงนามในสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ และกลุ่มบริษัท Thanh Thanh Cong Group หรือ TTC Group โดยในสัญญาที่ระบุนั้นมีวัตถุประสงค์ให้บริษัททั้งสองได้มีโอกาสเป็นพันธมิตรธุรกิจทางด้าน พลังงานไฟฟ้า ร่วมกัน เพื่อการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการลงทุน แล้วยังรวมไปถึงเพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสทางการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทดแทนขึ้นในประเทศเวียดนาม

ซึ่งอีกหนึ่งข้อตกลงที่ระบุในสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัท GULF กับกลุ่มบริษัท TTC ก็คือเรื่องของการลงนามทำสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาผู้ถือหุ้นกับ TTC Group เพื่อเป็นการลงทุนร่วมกันในโครงการ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าฟ้าตามสัญญาระบุไว้อยู่ที่ขนาด 48 MW (เมกะวัตต์) โดยโครงการ โรงไฟฟ้า นี้ มีที่ตั้งอยู่ที่ ตำบล Trang Bang จังหวัด Tay Ninh ในประเทศเวียดนาม จากการประมาณการมูลค่าการลงทุนจะอยู่ที่ 66 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) หรือ บริษัทย่อย มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 49 จากสัดส่วนของหุ้นทั้งหมด และ กลุ่มบริษัท TCC ได้ถือหุ้นอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 51 ผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย ได้แก่ Thanh Thanh Cong Industrial Zone Joint Stok Company หรือ TTCIZ ในโครงการ โรงไฟฟ้า TTCIZ-01

โดยโครงการ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเทศเวียดนามให้สามารถที่จะดำเนินการขายไฟฟ้าแก่ประเทศเวียดนามหรือ Vietnam Electricity ได้ โดยมีอายุข้อตกลงการขายไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 20 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการความร่วมมือของบริษัท GULF กับ TTC Group นี้ได้เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน ปี 2561 ที่ผ่านมา และจะสามารถเปิดดำเนินการจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า ในเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนมิถุนายน ปี 2562 ที่จะถึงนี้

สำหรับข้อมูลของกลุ่มบริษัท TTC นั้น เป็นกลุ่มบริษัทการลงทุนชั้นนำของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมแล้วประมาณ 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบกิจการดำเนินธุรกิจหลายประเภท อาทิเช่น โรงไฟฟ้า เกษตรกรรม การผลิตน้ำตาล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โรงแรมและการบริการ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น สำหรับส่วนของลักษณะการทำธุรกิจของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น หรือ Holding Company ที่มีการประกอบธุรกิจหลักในด้านของการลงทุนการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็น รวมไปถึงธุรกิจพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัย โดยบริษัท GULF มีบริษัทแกนหรือบริษัทหลักคือ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด (GVTP)

Last modified: 26 November 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *