กิจกรรมเพื่อสังคม โรงไฟฟ้าหนองแซงในเครือกัลฟ์ร่วมกับมูลนิธิพลังงานไทยมอบเงินสนับสนุนบริการด้านสาธารณสุข

กิจกรรม เพื่อสังคม GULF

                กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ผู้นำด้านการผลิต พลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน อย่าง โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ของประเทศไทยเข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี 2561 โดย นางสาวยุพาพิณ วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารองค์กร เป็นผู้เข้ารับรางวัลจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้น ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนี้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีความตระหนักในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการ กิจกรรม เพื่อ สังคม ร่วมกับชุมชมเพื่อวัตถุประสงค์ในการขจัดขยะ มลพิษ และการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับรางวัลที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้รับปีนี้ สืบเนื่องมาจากการที่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลและได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด เนื่องจากการให้ความสำคัญกับนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม และได้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ตามมาตราฐานและข้อกำหนด มีโครงการเป็นรูปธรรม ตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลและ กิจกรรม เพื่อ สังคม หรือ CSR ทั้ง 7 ข้อตามการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 2. ความมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประชาชน 3. ความโปร่งใส 4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 5. นิติธรรม 6.ความยุติธรรม และ 7. ความยั่งยืน

ไม่เพียงรางวัลที่ได้รับในปีนี้เท่านั้น ในปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ยังได้รับรางวัลนี้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงไฟฟ้าในเครือบริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น (GCC) ได้รับรางวัลในปี 2556, โรงไฟฟ้าในเครือบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (GPG) ได้รับรางวัลในปี 2557, โรงไฟฟ้าในเครือบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด (GNS) ได้รับรางวัลในปี 2559

การได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาติดต่อกัน 4 ปี สามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า Gulf มีความตั้งใจจริงในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและบริษัทมีคุณภาพพร้อมนำเสนอพลังงานที่ดีสู่สังคมไทย

ปัจจุบัน บริษัทกัลฟ์มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์อยู่เป็นจำนวน 20 โครงการในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่อยุธยา สระบุรี ระยอง ชลบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมาและสงขลา ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในทุกด้าน ได้แก่ การบริหารและพัฒนาบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย

Last modified: 11 December 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *